Guo Lin Qigong

Books: Traditional Chinese Fitness Exercises: Including Taijiquan and Qigong p. 109-111. Links: Guolin Qigong neigong.net