Huang Sheng Shyan

黄性贤(杨式太极拳)-示范一

黄性贤(杨式太极拳)-示范二

黄性贤(杨式太极拳)-示范三

黄性贤(杨式太极拳)-示范四